Сдружение "Нов избор"


Сдружение „Нов избор"            
гр.Кресна, ул.”Отец Паисий” 2
ngo_nov_izbor@abv.bg


Сдружение „Нов избор”
 
е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано е през 2005 г. във Великотърновския окръжен съд и пререгистрирано през 2011г. в Благоевградски окръжен съд. Сдружението е член на БАЛИЗ и в момента управлява социалните услуги на територията на община Кресна- ЦОП, ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания. 25% от потребителите на центровете са с интелектуални и психически проблеми.

Мисия на организацията: Да работи за защита и утвърждаване правата на човека по посока повишаване на благосъстоянието на децата и лицата в риск в Р. България.

Основна цел на организацията: Да осъществява на практика спазването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана в Р. България през 2012г., чрез предоставяне на социални услуги в общността и изпълнение на проекти и програми за социално включване на хора с увреждания, деца и семейства в риск. Конвенцията със своята философия е водещ документ за сдружението  при организирането на голяма част от професионалните усилия в подкрепа на хората с увреждания.

Заповед за сформиране на екип за управление на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна

Съобщение - Проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна” 

Обява  във връзка изпълнението на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна
изтегли заявление от ТУК


Процедура
BG05M9OP001—2.009
”ОТКРИЙ МЕ”
 
Проект
Подкрепа за независим живот
Договор: BG05M9OP001—2.009-0004-C01
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Бенефициент  – сдружение „Нов избор”
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика
 
Бюджет на проекта – 119 872,50лева
Продължителност на проекта:  15 месеца –
от 01.05.2018 г. до 31.07.2019 г.
Проектът се финансира от  Европейския социален фонд и Република България
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?