Проекти

Дата на публикуване: 28.12.2021 11:30Проект  BG05M2OP001-3.016-0003ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


26.08.2022 г. - ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ЕКСПЕРТ „ПСИХОЛОГ“, ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“.
3.05.2022 г. - ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - 2 работни места за преподаватели в клуб „Знам и мога“ при община Кресна - 1 преподавател по компютърни технологии, 1 преподавател по български език.
3.05.2022 г. - ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - 2 работни места за преподаватели в клуб „Млад спортист“ към община Кресна - 1 треньор по футбол,    1 треньор по шах.
3.05.2022 г. - ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - 2 работни места за преподаватели в клуб „Традиция“ към ЦДГ „Здраве“ - 1 педагог,     1 преподавател по български език.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

ПРОЕКТ: Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“

ДОГОВОР BG05M9OP001-2.040-0066-С01

ГЛАВНА ЦЕЛ:  Подобряването качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора в общините Кресна и Симитли, чрез осигуряване на комплекс от социално-здравни услуги в домашна среда, като се изгради подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Потребители: Хора с трайни увреждания и възрастни, вкл. с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа.  

Наименование на доставчика на социалната услуга: Община Кресна

Място на предоставяне на социалните услуги: Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда (в дома на потребителите), кандидатствали по проекта.

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.007-0039-C01
„ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПУБЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПТИМАЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ОБЩИНА КРЕСНА

ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 779,97 лв.

 

Изграждане на открито футболно игрище на малко поле с размери 20/40м, предназначено за групови игри. Към спортното съоръжение е предвидена зона за зрители с широчина 2,5м, с разположени в нея мобилни трибуни с 36 броя седящи места.

_________________________________________________________________________________________________________________
 

ПРОЕКТ № 01/07/2/0/00137
„РЕМОНТ НА СГРАДАТА И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО В ДВОРА НА СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОСТЪПНА СРЕДА НА УЧИЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

ОБЩА СТОЙНОСТ -1 943 457,11 лв.

С договор от 14.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), община Кресна ще получи финансиране от 1 889 290,79 лева (един милион осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет и девет стотинки) за изпълнението на дейностите по вече одобрен проект № 01/07/2/0/00137 "Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на средно общообразователно училище "Св.Паисий Хилендарски", гр.Кресна.
22.08.2019 г. - Съобщение във връзка с изпълнение на проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ДОКЛАД ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

Информация относно социологическо проучване между жителите на община Кресна,  за проблемите и управлението на общината, по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА”.

Заповед за сформиране на екип за управление на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна

Обява  във връзка изпълнението на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна
изтегли заявление от ТУК

Съобщение - Проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна” 


10.10.2018 - ПОКАНА за финална пресконференция по Договор № СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение”

Материали от обучение за управление на риска от наводнения

КАРТИ, СЦЕНАРИИ И МОДЕЛИ ЗА ОПАСНИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ НАВОДНЕНИЯ

ДЕТАЙЛЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОПАСНИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ НАВОДНЕНИЯ
/assets/proekti/proekt valandovo-kresna.jpg

Supply of 5 sets of water monitoring equipment

13.02.2017

Supply of 5 sets of water monitoring equipment

Publication reference: CB006.1.12.072-PP2-03

Municipality of Kresna in Bulgaria announces a competitive tender with reference number CB006.1.12.072-PP2-03 for Supply of 5 sets of water monitoring equipment under the project “Construction of systems for prevention and early warning of floods”, with the financial assistance from the INTERREG IPA CBC Programme Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia CCI 2014TC16I5CB006-2015-1.

The tender dossier is available for downloading on Municipality of Kresna official website www.kresna-bg.com , as well as on the INTERREG IPA CBC programme official website http://www.ipa-cbc-007.eu , Section Public tenderers.

Deadline for submission of tenderers – March 15, 2017 at 17:00 local time

The tender dossier is available HERE

Files: 
 competitive_negotiated_tender_for_supply.zip
*******************************************************************

CANCELLATION  of Competitive negotiated procedure for SUPPLY OF 5 SETS OF WATER MONITORING EQUIPMENT/ Interreg- IPA CBC Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020

 

Publication reference:

1.         Publication reference: CB006.1.12.072-PP2-03

2.    Date of publication: 13.02.2017

3.     Programme title

·         Bulgaria - The Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA CBC Programme (CCI No: CCI 2014TC16I5CB006-2015-1)

4.      Contracting authority:  Municipality of Kresna, Bulgaria

  1. Reason for cancellation: The tender procedure is cancelled on the basis of point 2.4.13 of PRAG - there have been substantial errors, irregularities in the procedure, in particular where these have prevented fair competition.

 

Notes: А new contract notice will be published.


*******************************************************************

 

Supply of 5 sets of water monitoring equipment

2.03.2017

Contract title: Supply of 5 sets of water monitoring equipment

Publication reference: CB006.1.12.072-PP2-04

Municipality of Kresna in Bulgaria announces a competitive tender with reference number CB006.1.12.072-PP2-04 for Supply of 5 sets of water monitoring equipment under the project “Construction of systems for prevention and early warning of floods”, with the financial assistance from the INTERREG IPA CBC Programme Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia CCI 2014TC16I5CB006-2015-1.

The tender dossier is available for downloading on Municipality of Kresna official website www.kresna-bg.com , as well as on the INTERREG IPA CBC programme official website http://www.ipa-cbc-007.eu , Section Public tenderers.

Deadline for submission of tenderers – April 3, 2017 at 17:00 local time

 The tender dossier is available HERE
Наименование Брой тегления
26.08.2022 obiava svobodni mesta.pdf 19 Изтегли документ с име "26.08.2022 obiava svobodni mesta.pdf"
7.07.2022 МИГ Обява_Методическо ръководство.pdf 49 Изтегли документ с име "7.07.2022 МИГ Обява_Методическо ръководство.pdf"
Обява_Свободни работни места (Знам и мога).pdf 73 Изтегли документ с име "Обява_Свободни работни места (Знам и мога).pdf"
Обява_Свободни работни места (Млад спортист).pdf 61 Изтегли документ с име "Обява_Свободни работни места (Млад спортист).pdf"
Обява_Свободни места (Експерти).pdf 74 Изтегли документ с име "Обява_Свободни места (Експерти).pdf"
Обява_Свободни работни места (Традиция).pdf 66 Изтегли документ с име "Обява_Свободни работни места (Традиция).pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)