Нормативни документи


Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кресна и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2018-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Община Кресна

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Кресна
Вътрешни правила за административното обслужване на физическите и юридическите лица в Община Кресна

Вътрешни правила за нотариални удостоверения в кметствата при изпълнение на чл.83 от закона за нотариусите и нотариалната дейност

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2012 – 2015 Г.


Годишна програма за изпълнение на общинския план за развитие за 2017г.
 
Годишна програма за изпълнение на общинския план за развитие за 2016г.

Наименование Брой тегления
VPAOFUL Obshtina Kresna.pdf 28 Изтегли

Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)