Общински имоти

 

26.02.2021 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и провеждане на публичен търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на преместваемо съоражение, представляващо петно № 21 с предназначение "павилион за продажба на плодове и зеленчуци" с площ от 18 кв.м. на улица между о.т.124-о.т.126 по ПР на гр.Кресна

08.01.2021 - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2021 година

____________________________

23.10.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на общински имот - лозе с площ 1000 кв.м, местност "Подински скат", землище гр.Кресна
30.09.2020 г. - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на бивш здравен кабинет - с.Горна Брезница
30.09.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на общински имот - нива с площ 4997 кв.м, местност "Главище", землище гр.Кресна
26.09.2020 г. - Предложение относно учредяване право на пристрояване за складово помещение с площ от 29.22 кв.м. в УПИ I - 1015 кв.32 по ПР на гр.Кресна
20.08.2020 г. - Предложение относно право на строеж за "гаражни клетки", 7 броя в УПИ VII-829, кв.18 по ПР на град Кресна.
30.07.2020 г. - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от помещение, находящо се на І етаж в сградата на Кметство – с.Сливница.
27.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и одобряване на експертна оценка
24.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и учредяване право на пристрояване - с.Сливница.
03.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

22.06.2020 г. - Предложение относно учредяване право на строеж за Застройка №10 (тип бунгало), вилна зона "Върбите".
22.05.2020 г. - Предложение относно допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.
17.12.2019 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2020 година
12.12.2019 г. - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кресна периода 2020 - 2023 г.
24.07.2019 г. -Предложение относно продажба на имот - УПИ1 и УПИ2, квартал 1 по ПР на село Сливница.
19.07.2019 г. - Предложение относно продажба на 144 кв.м. идеална част от имот находящ се в с.Горна Брезница, Община Кресна.
03.06.2019 г. -
Предложение относно допълване на годишната програма за 2019 г. и учредяване право на строеж за пристройка с площ от 148 кв. метра към ТО 27 в квартал 6А по ПР на град Кресна
30.05.2019 г. -
Предложение относно допълване на годишната програма за 2019 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на терен за разполагане на преместваемо съоражение в с. Долна Градешница, Община Кресна
30.05.2019 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот на собственика на законно построена сграда в гр.Кресна.
04.04.2019 г. -
 Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г. и провеждане на публичен търг с явно/тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Читалище - Кресна
27.03.2019 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - пристройка, надстройка и външно стълбище в УПИ 2 - 890 кв.58 по ПР на град Кресна
10.12.2018 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2019 година
6.11.2018 г. -П
редложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г. и провеждане на публичен търг с явно/тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 013121 – „Нива” землище с.Долна Градешница.
5.11.2018 г. - Обявление за определяне на обезщетение и учредяване сервитутно право по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията
05.11.2018 г. - Заповеди относно учредяване на сервитут за АМ Струма, засягащи имоти в землищата на с.Долна Градешница и гр.Кресна, собственост на Община Кресна и чаастни лица.
2.11.2018 г. - Предложение продажбата на имот имот № 000270 – „Др.селскост.тер.”, с площ от 4,699 дка., м.”Орехово поле”, з.с.Долна Градешница, община Кресна.
2.11.2018 г. - Предложение за разширяване на търговската площ на преместваем обект
26.10.2018 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г. и вземане на решения за отдаване под наем.
19.09.2018 г. - Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в с.Горна Брезница
13.09.2018 г. - Протокол от комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед 1112 от 27.08.2018 г.
29.06.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот номер 001219 и номер 001220, землище на с.Горна Брезница.
26.06.2018 г. - Предложение относно разполагане на слънцезащитно съоръжение

14.06.2018 г. - Предложение относно: Право на строеж на допълващо застрояване - пристройка,  в.з."Върбите".
14.05.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот номер 023030, нива землище на с.Долна Градешница.
19.04.2018 г. - Предложение относно вземане на решение за отдаване под наем на имот, находящ се в землище на с.Влахи, община Кресна
3.04.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот №004802 нива - частна общинска собственост
13.03.2018 г. - Предложение за отдаване под наем на имот частна общинска собственост УПИ XI - 110, 111 квартал 7 по ПР на гр.Кресна
26.02.2018 г. - Предложение относно отдаване под наем на бивш кабинет по дървообработване находящ се в сградата на СУ "Св.П.Хилендарски"
02.01.2018 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
14.12.2017 г. - Предложение относно преместваемо съоражение
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 000214 лозе - частна общинска собственост
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 004714 нива - частна общинска собственост


5.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 007005 ливада - частна общинска собственост


2.08.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 060002 - частна общинска собственост

28.06.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

11.05.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - нива, землище гр.Кресна

06.04.2017 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - "пристройка"

10.01.2017 г. -
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017 г.

 

29.11.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в УПИ II-946
11.11.2016 г. - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински терени
08.11.2016 г. - Предложение относно право на строеж на "гаражни клетки " в УПИ XIV-385, кв.29 по ПР на гр.Кресна
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 008028
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 005017
03.06.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот
27.05.2016 г. - Предложение за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

11.05.2016 г. - Предложение до Общински съвет относно право на строеж на допълващо застрояване
05.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет

Предложение до Общински съвет с № 09-00-77/02.03.2016

12.02.2016- Годишен план дървесина 2016

15.012016 - Годишен план паша 2016

Програма 2016

Стратегия 2016

Програма - допълнение

Предложение за продажба на недвижим имот

Предложение за промяна на общински имоти

 Програма за разпореждане с общински имоти - 2015

Публикация - процедура

Предложение за допълнение - общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г

19.01.2012 г. -Стратегия за управление на общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

 


Наименование Брой тегления
26.02.2021 predlojenie i targ.pdf 16 Изтегли
08.01.2021 godishna programa obs imoti.pdf 33 Изтегли

Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)