Екология и земеделие

Дата на публикуване: 22.03.2016 06:59

17.08.2022 г. - Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа"
07.06.2022 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - БЕТОН ЕООД

15.04.2021 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.01.2022. - 31.03.2022 г.

19.04.2022 г. - Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Брезнишка

15.04.2021 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.01.2021. - 31.12.2021 г.

29.03.2022 г. - Протокол от Общото събрание на РСУО - Сандански

15.02.2022 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.10. - 31.12.2021 г.

27.01.2022 г. - ПРОЕКТ! Годишен план за паша за стопанската 2022-2023  г.
05.01.2022 г. - Протокол от Общото събрание на РСУО - Сандански
14.12.2021 г. - Форма ЗЕЕ
11.11.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение от "Емили 2013" ЕООД.

________________________________________________________________________

Презентация ЕО Кресна
ПП на ОУП Кресна
Справка по чл.20 ДЕО Кресна
10.11.2021 г. - ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него
Документация изтегли тук

_________________________________________________________________________

08.11.2021 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.07. - 30.09.2021 г.

28.10.2020 г. - Заповед за определяна на услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Кресна през 2022 г.

07.10.2021 г. - Решение БД-ЕО-30/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

29.09.2021 г. - Обществено обсъждане на ДЕО на ПП на ОУП на община Кресна

Опорен план към ПП на ОУП на Община Кресна

27.09.2021 г. - Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кресна
27.09.2021 г. - Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план  на Община Кресна

17.09.2021 г. - Обява приложение № 2 - Ридо ООД"

15.09.2021 - Съобщение за преценяване необходимост от ОВОС

13.09.2021 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.04. - 30.06.2021 г.

08.09.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение от "Ридо 2020" ООД за изграждане на почивно оздравителен комплекс в землище с.Ощава

02.07.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение от СУ "Св.Паисий Хилендарски"  за изграждане на фотоволтаичен парк в землище гр. Кресна

21.06.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение от "Ридо 2020" ООД за изграждане на почивно оздравителен комплекс в землище с.Ощава

17.06.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение от "Бетон" ЕООД

04.06.2021 г. - Уведомление за инвестиционно предложение - извършване на дейности по предварително третиране на СО

Съобщение относно третиране на излезли от употреба гуми

17.05.2021 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.01. - 31.03.2021 г.

16.04.2021 г. - Съобщение относно публично обявяване на Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Волно дере, землище с.Долна Градешница

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2021

29.03.2021 г. - Годишен отчет по ЗЕВИ за 2020 г.

24.02.2021 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгластно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

10.01.2020 г. - Доклад за дейността, изготвен по реда на чл.29, ал.1 от ЗПП на "Югозападни еко инсталаций" ООД за периода 01.10. - 31.12.2020 г.

30.10.2020 г. - Заповед за определяна на услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Кресна през 2021 г.

21.10.2020 г. - Обява за смяна на предназначението на съществуващата двуетажна сграда в къща за гости, с.Горна Брезница

14.09.2020 г. - Заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на СОЗ около водовземно съоръжение Сондаж 1ХГ на НМВ "Градешка баня".
04.09.2020 г. - Предложение във връзка със създаване на масиви за ползване на земеделски земи
24.08.2020 г. - Уведомление за инвестиционно предложение - с.Горна Брезница
12.08.2020 г. - В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме Заповед за състава на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г за землищата в община Кресна
11.08.2020 г. - Обява в изпълнение на разпоредбата на чл.72б ал.3 от ППЗСПЗЗ
06.08.2020 г. - Обява във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи/трайни насаждения за стопанската 2020-2021 г.

20.07.2020 г. -Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имот, землище с.Г.Брезница,  за разполагане на пчелин.

09.07.2020 г. - Публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Градешки бани"
26.06.2020 г. -Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имот, землище с.Г.Брезница,  за разполагане на пчелин.

ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание на РУСО Сандански - 04.06.2020 г.

28.05.2020 г. - Разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013„Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"

04.05.2020 г. - Протокол от извършено разпределение на общински имоти на подали заевления животновъди


Годишен отчет по ЗЕВИ

13.03.2020 г. - 22 март - Световният ден на водата - повече информация - тук.
02.03.2020 г. - Списък на свободни /незаявени/ пасища мери и ливади за стопанската 2020/2021 г.
02.03.2020 г. - ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгластно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

04.02.2020 г. - Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 год. - Проект

06.01.2020 г. - Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва"
02.12.2019 г. - Съобщение относно публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Градешки бани"
25.11.2019 г. - Обява "Определяне на СОЗ около находище на минерална вода "Градешка баня"
13.11.2019 г. - Уведомление за инвестиционно предложение - Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност

31.10.2019 г. - Заповед за определяне услугите по чл.62 от ЗМДТ
4.10.2019 г. - Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Сандански
26.08.2019 г. - Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - м.Ивищник, землище с.Горна Брезница
26.08.2019 г. - Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - м.Сарачевото, землище с.Влахи
26.08.2019 г. - Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - м.Врътката, землище гр.Кресна
21.08.2019 г. - Уведомление за инвестиционно предложение
24.07.2019 г. - Съобщение относно публично обявяване на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Градешки бани", гр.Кресна.
23.07.2019 г. - Предложение относно учредяване право на ползване на общински имот за поставяне на пчелин в землище с.Горна Брезница.
21.06.2019 г. - График за провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с процедура по чл.37 б от ЗСПЗЗ.
14.06.2019 г. - Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Сливенска.
30.05.2019 г. - Съобщение относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на ВАНИКО-2015 ООД, с.Полена, община Симитли за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от река "Равна река".
17.05.2019 г. - Съобщение Относно: Публично обявяване на Заявление от ЕТ „Даниела Цветанова” за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище от сондаж КЕИ „Женската баня” от находище НМВ „Ощава-Хладката баня”.
15.05.2019 г. - На вниманието на пчеларите - график за провеждане на пръскане
03.05.2019 г. - Уведомително писмо за провеждане на разтителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

29.03.2019 г. - Протокол от заседание на общото събрание на РСУО - Сандански
28.03.2019 г. - Протокол по чл.37 м от ЗСПЗЗ
21.03.2019 - Годишен отчет за изпълнение на общинска програма за насърчаване използване енергията на възобновяеми източници и биогорива
01.03.2019 г. - Уведомление за инвестиционно намрение - Реконструкция на улици – гр. Кресна,  област Благоевград

25.02.2019 г. - Годишен отчет за изпълнението на общинска програма за енергийната ефективност

18.01.2019 г. - Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 год. - Проект

11.01.2019 г. - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС „Изграждане на оранжериен комплекс и изграждане на система за капково напояване“


05.12.2018 г. - Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Горна Брезница" - с.Горна Брезница

08.11.2018 г. - Уведомление за инвестиционно намрение АМ "Струма". лот 3.2
08.11.2018 г. - Уведомление за инвестиционно намерение Енергоремонт Кресна.
02.11.2018 г. - Заповед за определяне границите на райони за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Кресна
03.09.2018 г. - Обявление за "Определяне на СОЗ около находище на минерална водана "Ощавски минерални бани" с.Ощава.
09.07.2018 г. - Уведомление за инвестиционно намерение АМ "Струма".
19.06.2018 г. - Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни войни
18.06.2018 г. - Уведомление за инвестиционно намерение Изменение на „Открит обект за спортни дейности”, находящ се в УПИ VII-275, кв. 64 по ПР на гр. Кресна
28.05.2018 г. - Уведомление за инвестиционно намерение от "БТК" ЕАД
17.05.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на улици – гр. Кресна"
25.04.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване".
12.04.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение - "Дарос Енерджи" ООД
04.04.2018 г. - Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Сандански
03.04.2018 г. - Обява: Енергийна ефективност и подмяна на уличното осветление в община Кресна - за населените места - гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Сливница и с. Долна Градешница
01.03.2018 г. - Годишен план за паша за стопанската 2018/2019 год. - Проект
20.02.2018 г. - Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни
02.02.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение

02.02.2017 г. - Информация по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС

10.10.2017 г. -3АДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Разяснение за регистрация на кладенец

28.09.2017 г. - Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените срещи за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС, в т.ч. и доклада за оценка на степента на въздействие (ОСВ) за обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”

25.09.2017 г. - Протокол от срещата за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”

18.08.2017 г. - Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Сандански
11.08.2017 г. - Актуализирана програма за управление на отпадъците в Община Кресна

1.08.2017 г. - ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”
1.08.2017 г. - ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА” - ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2
1.08.2017 г. -ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА” - ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2

10.04.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България"
23.03.2017 г. - Заевление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води на "Гръцки мрамор" ЕООД
13.03.2017 г. - Общинска прогарама за управление на отпадъците на Община Кресна за периода 2016-2020 година.

28.02.2017 г. - Обява Приложение 2 - Рибовъдно стопанство за 80 т. риба от семейство пъстървови
28.02.2017 г. - Отчет ЗЕЕ
03.02.2017 г. - Обява Подобряване на трасето на Лот № 3.2 на АМ „Струма
01.02.2017 г. - Обява Рибовъдно стопанство за 80 т. риба от семейство пъстървови –възстановяване, реконструкция, модернизация” в имот № 000879, м. „Големите явори”, землище с. Горна Брезница, община Кресна
08.12.2016 г. - Модернизация на оранжерийно стопанство в имот № 005037, землище гр. Кресна
02.12.2016 г. - Обява Приложение 2 - добив на индустриални материали
31.10.2016 г. - Обява Приложение 2
26.10.2016 г. - Заповед за определяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и границите на районите за организирано сметосъбиране

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кресна

7.10.2016 г. - Протокол от общото събрание на Регионално сдружение - Сандански
06.10.2016 г. - Отриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
08.09.2016 г. - Обява Приложение 2
15.06.2016 г. - Обява „Месопреработвателно предприятие за бели и червени меса” в имот № 015092 с площ 2,716 дка, землище Кресна”
01.06.2016 г. - Обява за ОВОС по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Създаване на лозов масив"
25.05.2016 г. - Обява "Инвестиционно намерение "Животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце" 
27.04.2016 г. - Обява „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване в землището на гр. Кресна”
27.04.2016 г. - Обява "Създаване на овощни насаждения от сливи и кайсии в имот с номера № 020010, м. „Белчовица”, землище гр. Кресна”

07.04.2016 г. - Обява „Създаване на овощни насаждения от сливи в имоти с номера № 004702 и № 004707, м. „Полето”, землище гр. Кресна”

07.04.2016 г. - Обява „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000879, м. „Големите явори”, землище с. Горна Брезница, община Кресна”

11.04.2016 г. - Обява "Животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет до 1000 броя” в имот № 005001, с площ 3,001 дка, м. „Кемаловец”, землище с. Горна Брезница"

05.02.2016 - Обява "Уведомление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

Наименование Брой тегления
17.08.2022 uvedomlenie d.gradeshnitsa.pdf 16 Изтегли документ с име "17.08.2022 uvedomlenie d.gradeshnitsa.pdf"
07.06.2022 - ovos za beton.pdf 57 Изтегли документ с име "07.06.2022 - ovos za beton.pdf"
Доклад за дейността 01.01.2022-31.03.2022.pdf 94 Изтегли документ с име "Доклад за дейността 01.01.2022-31.03.2022.pdf"
19.04.2022 dgs vodostok.pdf 129 Изтегли документ с име "19.04.2022 dgs vodostok.pdf"
15.04.2022 EKO instalacii doklad 1-12.2021.pdf 113 Изтегли документ с име "15.04.2022 EKO instalacii doklad 1-12.2021.pdf"
29.03.2022 protokol ruso.pdf 118 Изтегли документ с име "29.03.2022 protokol ruso.pdf"
15.02.2022 doklad za deinostta EKO 1.10-31.12.2021.pdf 171 Изтегли документ с име "15.02.2022 doklad za deinostta EKO 1.10-31.12.2021.pdf"
plan za pasha 2022-2023.pdf 145 Изтегли документ с име "plan za pasha 2022-2023.pdf"
05.01.2022 Protokol RSUO.pdf 209 Изтегли документ с име "05.01.2022 Protokol RSUO.pdf"
FormaZEE_new_final 2021.xls 272 Изтегли документ с име "FormaZEE_new_final 2021.xls"
OUPO KRESNA.pdf 279 Изтегли документ с име "OUPO KRESNA.pdf"
Spravka chl.20 DEO.KRESNA.pdf 289 Изтегли документ с име "Spravka chl.20 DEO.KRESNA.pdf"
23.11.2021_Prezentacia_EO_Kresna.ppt 222 Изтегли документ с име "23.11.2021_Prezentacia_EO_Kresna.ppt"
11.11.2021 uvedomlenie za inv. namerenie.pdf 263 Изтегли документ с име "11.11.2021 uvedomlenie za inv. namerenie.pdf"
10.11.2021 Obiavlenie za obshtestveno obsajdane.pdf 293 Изтегли документ с име "10.11.2021 Obiavlenie za obshtestveno obsajdane.pdf"
Ekoinstalacii doklad 1.07.2021 - 30.09.2021.pdf 284 Изтегли документ с име "Ekoinstalacii doklad 1.07.2021 - 30.09.2021.pdf"
28.10.2021 zapoved grafik smetosabirane.pdf 257 Изтегли документ с име "28.10.2021 zapoved grafik smetosabirane.pdf"
Oporen Plan Kresna.rar 327 Изтегли документ с име "Oporen Plan Kresna.rar"
07.10.2021 reshenie.pdf 224 Изтегли документ с име "07.10.2021 reshenie.pdf"
29.09.2021 obsajdane na PP na OUP Kresna.pdf 301 Изтегли документ с име "29.09.2021 obsajdane na PP na OUP Kresna.pdf"
17.09.2021 obiava rido.pdf 258 Изтегли документ с име "17.09.2021 obiava rido.pdf"
OUPO PP Kresna.rar 306 Изтегли документ с име "OUPO PP Kresna.rar"
DEO za saita.7z 312 Изтегли документ с име "DEO za saita.7z"
15.09.2021 saobshtenie OVOS.pdf 288 Изтегли документ с име "15.09.2021 saobshtenie OVOS.pdf"
Doklad za deinostta 01.10.2020-31.12.2020.pdf 281 Изтегли документ с име "Doklad za deinostta 01.10.2020-31.12.2020.pdf"
Doklad za deinostta 01.04.2021-30.06.2021.pdf 292 Изтегли документ с име "Doklad za deinostta 01.04.2021-30.06.2021.pdf"
8.09.2021 rido.pdf 277 Изтегли документ с име "8.09.2021 rido.pdf"
2.07.2021 uvedomlenie.pdf 305 Изтегли документ с име "2.07.2021 uvedomlenie.pdf"
21.06.2021 uvedomlenie rido2020.pdf 361 Изтегли документ с име "21.06.2021 uvedomlenie rido2020.pdf"
17.06.2021 OVOS.pdf 303 Изтегли документ с име "17.06.2021 OVOS.pdf"
04.06.2021 uvedomlenie promenergomontaj.pdf 294 Изтегли документ с име "04.06.2021 uvedomlenie promenergomontaj.pdf"
saobshtenie gumi.pdf 293 Изтегли документ с име "saobshtenie gumi.pdf"
17.05.2021 doklad UEI.pdf 413 Изтегли документ с име "17.05.2021 doklad UEI.pdf"
16.04.2021 vodovzemane dere gr.pdf 390 Изтегли документ с име "16.04.2021 vodovzemane dere gr.pdf"
Earth day 2021 info BG.pdf 345 Изтегли документ с име "Earth day 2021 info BG.pdf"
zevi 2020.pdf 496 Изтегли документ с име "zevi 2020.pdf"
24.02.2021 Godishen otchet ZEE.pdf 425 Изтегли документ с име "24.02.2021 Godishen otchet ZEE.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
33% Complete (success)
Не :
67% Complete (success)