Сдружение "Нов избор"

Дата на публикуване: 15.05.2017 13:02


Сдружение „Нов избор"            
гр.Кресна, ул.”Отец Паисий” 2
ngo_nov_izbor@abv.bg


Сдружение „Нов избор”
 
е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано е през 2005 г. във Великотърновския окръжен съд и пререгистрирано през 2011г. в Благоевградски окръжен съд. Сдружението е член на БАЛИЗ и в момента управлява социалните услуги на територията на община Кресна- ЦОП, ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания. 25% от потребителите на центровете са с интелектуални и психически проблеми.

Мисия на организацията: Да работи за защита и утвърждаване правата на човека по посока повишаване на благосъстоянието на децата и лицата в риск в Р. България.

Основна цел на организацията: Да осъществява на практика спазването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана в Р. България през 2012г., чрез предоставяне на социални услуги в общността и изпълнение на проекти и програми за социално включване на хора с увреждания, деца и семейства в риск. Конвенцията със своята философия е водещ документ за сдружението  при организирането на голяма част от професионалните усилия в подкрепа на хората с увреждания.


ПРЕПОРЪКИ от екипа за изпълнение на проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна”


МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА КРЕСНА


ДОКЛАД ОТ ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ЕКСПЕРТИ В ОБЩИНА КРЕСНА

ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ (600д.) ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

Поздлавителен адрес - СНЦ Иновация
Поздравителен адрес - Общиствен посредник община Благоевград
Поздравителн адрес - Обществен посредник Столична община
Доклад анализ и обобщение на представително социологическо проучване - 1000 души и Фокус група
Доклад от изследване по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“
Доклад относно необходимостта от промени
Доклад за извършени дейности по представително социологическо проучване - 600 души
Кресна, 1000 лица, претеглени по пол, възраст, образование


12.09.2019 г. - ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - КРАТКО ОПИСАНИЕ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА


22.08.2019 г. - Съобщение във връзка с изпълнение на проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“
11.06.2019 г. - ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА
04.07.2019 г. - ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА

ДОКЛАД ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

Резултати от изследването, претеглени по пол, възраст и образование.

Статистически данни за населението на община Кресна по пол, възраст и образование (%) и изследване (440 лица) и междинни резултати от 440 лица

 

Община Кресна

Изследване, 440 лица

Пол

 

 

Мъже

51,2

40,0

Жени

48,8

60,0

Общо

100,0

100,0

Възраст

 

 

18-30

12,7

7,7

31-60

49,9

41,6

60+

37,5

50,7

Общо

100,0

100,0

Образование

 

 

Висше

8,8

16,1

Средно

53,0

54,1

По-ниско

38,1

29,7

Общо

100,0

100,0

 Във връзка с изпълнение на проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна”, Договор № BG05SFOP001-2.009-0015-C01 по процедура BG05SFOP001-2.009, с бенефициент - Сдружение „Нов избор”, Партньор „Община Кресна” и Управляващ орган - Дирекция „Добро управление” МС, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Ви приканваме да участвате доброволно и анонимно в изпълнението на проекта, като попълните нашата анкета.
линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMdlgsCAv7i8cQIkBPH3MyLTzKIyFGPJN2Vj9jbsQmLX3rQ/viewform?usp=sf_link

Информация относно социологическо проучване между жителите на община Кресна, за проблемите и управлението на общината, по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА”.

Заповед за сформиране на екип за управление на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна

Съобщение - Проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна” 

Обява  във връзка изпълнението на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна
изтегли заявление от ТУК


Процедура
BG05M9OP001—2.009
”ОТКРИЙ МЕ”
 
Проект
Подкрепа за независим живот
Договор: BG05M9OP001—2.009-0004-C01
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Бенефициент  – сдружение „Нов избор”
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика
 
Бюджет на проекта – 119 872,50лева
Продължителност на проекта:  15 месеца –
от 01.05.2018 г. до 31.07.2019 г.
Проектът се финансира от  Европейския социален фонд и Република България

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)