Търгове и конкурси

19.07.2019 г. - Документация за публичен търг с явно наддаване, за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща Автобус, марка „Ивеко”.
14.05.2019 г. - Протокол от провеждането на конкурс за "Главен архитект" на Община Кресна
02.05.2019 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен архитек" на Община Кресна
22.03.2019 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАПОВЕД за провеждане на конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ДЕКЛАРАЦИЯ към ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна


07.03.2019 г.  Заповед - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни” на територията на Община Кресна, гр. Кресна
07.03.2019 г. Обява - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни” на територията на Община Кресна, гр. Кресна

Документация за провеждане на Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с АОС  №1238/29.08.2006 г., представляващ УПИ І-71, кв.6 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна

Документация за провеждане на Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №013121, НТП – Нива,  с площ от 15,012 дка., находящ се в местност „Градешка река”, землище на с.Долна Градешница, община Кресна.

Документация за провеждане на Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на земеделски имоти.

13.03.2018 г. - Обявявен конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” на територията на Община Кресна, гр. Кресна

5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Местни данъци и такси
5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт Архив, административни услуги и деловодство


Обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
„Младши експерт – Местни данъци и такси”
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител „Старши експерт – Архив, административни услуги и деловодство”

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?