Търгове и конкурси

Дата на публикуване: 20.04.2017 06:02

25.05.2021 г. - Протокол от провеждането на конкурс за длъжността младши експерт „Местни приходи"

12.05.2021 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт "Местни приходи"
12.05.2021 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт "Местни приходи"
20.04.2021 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността ладши експерт "Местни приходи" в Общинска администрация – Кресна

Класиране на кандидатите от проведените конкурси в ОбА Кресна

14.01.2021 г. - Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:помещение (бившо фоайе) с площ 31,35 кв.м. и стая (бивш склад) с площ от 21,66 кв.м., находящи се на партерен етаж, западното крило от Сградата на СУ Св.Паисий Хилендарски, стая (с размери 4,0/3,0) с площ от 12,00 кв.м., находящо се наІ етаж в сградата на Кметство – с.Сливница, община Кресна, помещение /бивш здравен кабинет/ с площ от 11,60 кв.м, І етаж от 2МС – Читалище  с.Горна Брезница, община Кресна

14.01.2021 г. - Публичен търг с "тайно наддаване" за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост: Представляващ УПИ ХІ-110, 111, кв.7 поПР на гр.Кресна, с площ от 1364 кв.м, ведно с 2МС с РЗП – 270,61 кв.м. и сграда – „тоалетна”.

14.01.2021 г. - Публичен търг с "тайно наддаване" за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор №14492.42.5 – нива с площ от 4997 кв.м „Главище”, землище на гр.Кресна

__________
2020 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Отлагане на конкурсите

03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт "Общинска собственост"
03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт "Земеделие, екология и агростатистика"
03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси"

03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт "Общинска собственост"
03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт "Земеделие, екология и агростатистика"
03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси"

27.10.2020 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ недвижим имот, УПИ ІІ, кв.77 по ПР на гр.Кресна, с площ на имота от 424 кв.м.

12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността старши експерт "Общинска собственост" в Общинска администрация – Кресна

12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността главен експерт "Земеделие, екология и агростатистика" в Общинска администрация – Кресна
12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността младши ексерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси" в Общинска администрация – Кресна

__________

2019 г.

29.08.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за учредяване право на строеж за „пристройка”с площ от 148,00 кв.м към търговски обект №27.

28.08.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот №025072 - 13,805 дка., находящ се в местност „Подински скат”.

01.08.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ  Двуетажна масивна с РЗП– 154,84 кв.м.

29.07.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот 610 кв.м. по ПР на с.Сливница

16.07.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща Автобус, марка „Ивеко”.

27.06.2019 г. - Публичен търг с „явно наддаване” за учредяване право на строеж в УПИ ІІ-75, кв.21а по ПР на с.Долна Градешница


05.06.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №126014

14.05.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ І-180, кв.32, с площ от 320 кв.м. по ПР на с.Горна Брезница

14.05.2019 г. - Протокол от провеждането на конкурс за "Главен архитект" на Община Кресна

02.05.2019 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен архитек" на Община Кресна
22.03.2019 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАПОВЕД за провеждане на конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ДЕКЛАРАЦИЯ към ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
07.03.2019 г.  Заповед - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”.
07.03.2019 г. Обява - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”.

16.01.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №000270, НТП – др.селскост.тер.”

08.01.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот №013121, НТП – Нива,  с площ от 15,012 дка., находящ се в местност „Градешка река”.

08.01.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на земеделски имоти.

__________
2018 г.

13.03.2018 г. - Обявявен конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” на територията на Община Кресна, гр. Кресна

__________
2017 г.

5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Местни данъци и такси
5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт Архив, административни услуги и деловодство


Обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
„Младши експерт – Местни данъци и такси”
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител „Старши експерт – Архив, административни услуги и деловодство”


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)