Структура

Дата на публикуване: 22.02.2016 17:35

Кмет на община

Кмет на кметство с.Горна Брезница
Кмет на кметство с.Долна Градешница
Кмет на кметство с.Сливница
 
Заместник кмет – стопански дейности
Заместник кмет – хуманитарни дейности
 
Кметски наместник с.Стара Кресна
Кметски наместник с.Ощава

Секретар на община               

Главен  вътрешен одитор 

Секретар на „МКБППМН”               

Юрист-консулт                                                                        

 
ДИРЕКЦИЯ : ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
    Директор на Дирекция Финансово-стопански дейности и административно обслужване
    Главен счетоводител  
    Старши счетоводител
    Счетоводител 
    Счетоводител-касиер
    Старши експерт-Обществени поръчки и търгове
    Старши експерт  ГРАО
    Главен специалист – ГРАОО
 
ДИРЕКЦИЯ :  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
    Директор на Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността
    ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
    Главен архитект                                                                  
    Главен инженер
    Старши експерт  Строителство и инвестиционен контрол
    Главен специалист – кадастър и регулация
    Старши експерт – Общинска собственост                
    ОТДЕЛ "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И МЕСТНИ ПРИХОДИ"
    Главен експерт  Работа с Европейски проекти
    Главен специалист Работа с Европейски проекти
    Главен експерт - Земеделие , екология, агростатистика
    Главен специалист Образование, култура и здравеопазване
    Младши  експерт - Местни данъци и такси                                                
    Младши  експерт - Местни данъци и такси                                               

ОРГАНИГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КРЕСНА
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)