Екология и земеделие


02.02.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение
02.02.2017 г. - Информация по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС
10.10.2017 г. -3АДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

28.09.2017 г. - Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените срещи за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС, в т.ч. и доклада за оценка на степента на въздействие (ОСВ) за обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”

25.09.2017 г. - Протокол от срещата за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”

18.08.2017 г. - Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Сандански
11.08.2017 г. - Актуализирана програма за управление на отпадъците в Община Кресна

1.08.2017 г. - ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”
1.08.2017 г. - ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА” - ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2
1.08.2017 г. -ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА” - ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2

10.04.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България"
23.03.2017 г. - Заевление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води на "Гръцки мрамор" ЕООД
13.03.2017 г. - Общинска прогарама за управление на отпадъците на Община Кресна за периода 2016-2020 година.

28.02.2017 г. - Обява Приложение 2 - Рибовъдно стопанство за 80 т. риба от семейство пъстървови
28.02.2017 г. - Отчет ЗЕЕ
03.02.2017 г. - Обява Подобряване на трасето на Лот № 3.2 на АМ „Струма
01.02.2017 г. - Обява Рибовъдно стопанство за 80 т. риба от семейство пъстървови –възстановяване, реконструкция, модернизация” в имот № 000879, м. „Големите явори”, землище с. Горна Брезница, община Кресна
08.12.2016 г. - Модернизация на оранжерийно стопанство в имот № 005037, землище гр. Кресна
02.12.2016 г. - Обява Приложение 2 - добив на индустриални материали
31.10.2016 г. - Обява Приложение 2
26.10.2016 г. - Заповед за определяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и границите на районите за организирано сметосъбиране

7.10.2016 г. - Протокол от общото събрание на Регионално сдружение - Сандански
06.10.2016 г. - Отриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
08.09.2016 г. - Обява Приложение 2
15.06.2016 г. - Обява „Месопреработвателно предприятие за бели и червени меса” в имот № 015092 с площ 2,716 дка, землище Кресна”
01.06.2016 г. - Обява за ОВОС по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Създаване на лозов масив"
25.05.2016 г. - Обява "Инвестиционно намерение "Животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце" 
27.04.2016 г. - Обява „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване в землището на гр. Кресна”
27.04.2016 г. - Обява "Създаване на овощни насаждения от сливи и кайсии в имот с номера № 020010, м. „Белчовица”, землище гр. Кресна”

07.04.2016 г. - Обява „Създаване на овощни насаждения от сливи в имоти с номера № 004702 и № 004707, м. „Полето”, землище гр. Кресна”

07.04.2016 г. - Обява „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000879, м. „Големите явори”, землище с. Горна Брезница, община Кресна”

11.04.2016 г. - Обява "Животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет до 1000 броя” в имот № 005001, с площ 3,001 дка, м. „Кемаловец”, землище с. Горна Брезница"

05.02.2016 - Обява "Уведомление от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не