ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.007-0039-C01 „ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ“

10.11.2020 09:55

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.007-0039-C01
„ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПУБЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПТИМАЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ОБЩИНА КРЕСНА

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

97 779,97 лв.

НАЧАЛО:

КРАЙ:

07.05.2019г.

07.05.2022г.

Европейско съфинансиране

83 112,97 лв.

Национално съфинансиране

14 667,00 лв.

ГалерияПотърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)