Грижи в домашна среда

Дата на публикуване: 21.02.2020 09:29

ОБЩИНА КРЕСНА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Основната цел на Програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора от следните целеви групи:

  • Лица с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават в Община Кресна по настоящ адрес Заявление – декларация по образец /Приложение № 2/.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в Деловодство на Община Кресна, ул.„Македония“ № 96, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

Заявления от лицата, желаещи да бъдат включени в Програмата, ще се приемат до изчерпване на наличния финансов ресурс. Програмата е със срок на действие до 21.12.2020 г.

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявленията.

Образци на заявленията може да получите от Деловодство на Община Кресна, ул.„Македония“ №96 и да изтеглите от сайта на Община Кресна  www. http://kresna-bg.com.

Обява за прием на заявления по НП Предоставяне на грижи в домашна среда

Заявление-декларация

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)