Правилници, наредби

Наредба №1, чл.3 и чл.14 обявени за нищожни с Решемие 1995/03.10.2019 на Административен съд Благоевград

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община КРЕСНА

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

Наредба за рекламната дейност на територията на община Кресна

Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ "Югозападна болница"

НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА


Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кресна и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Правилник за работата и дейността на Общински съвет Кресна (последна актуализация с Решение №571 по Протокол №43/25.01.2019 г)

17.02.2016 г. Проект за решение за коригиране на Правилник за работата и дейността на Общински съвет Кресна
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?