Проекти на нормативни актове и предложения

Дата на публикуване: 31.05.2016 05:43

1.09.2022 г. - Предложение от "ДИТРОНИК" ЕООД относно промяна на такса за водовземане

24.08.2022 г. - ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 г.

23.08.2022 г. - ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.

22.08.2022 г. - ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

23.05.2022 г. - Предложение относно: Изменение на ТАРИФА за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на община Кресна

25.02.2022 г. - ПРОЕКТ! Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Кресна в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност

27.01.2022 г. - ПРОЕКТ! Годишен план за паша за стопанската 2022-2023  г.

24.01.2022 г. - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2022 г.
24.01.2022 г. - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
24.01.2022 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2022 г.


24.01.2022 г. - Справка по Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територийте за обществено ползване на община Кресна за 2022 г.

17.01.2022 г. - АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 2021 – 2023г.

09.12.2021 г. - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територийте за обществено ползване на община Кресна за 2022 г.

05.11.2021 г. - Предложение за изменение и допълнение на Нардебата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кресна

15.10.2021 г. - Предложение за изменение на ТАРИФА за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на община Кресна

04.03.2021 г. - ПРОЕКТ!  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021-2022г.

22.02.2021 г. - Справка относно постъпили предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Правилника за работата и дейността на Общински съвет -  Кресна

15.02.2021 г. - Справка относно постъпили предложения и становища по проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна

08.02.2021 г. - Справка относно постъпили предложения и становища по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кресна

21.01.2021 г. - Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кресна

14.01.2021 г. - Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна

27.01.2021 г. - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2021 г.
27.01.2021 г. - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
27.01.2021 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2021 г.

20.01.2021 г. - Предложение от Председателя на ОбС Кресна относно изменение и допълнение на "Правилника за работата и дейността на Общински съвет -  Кресна

08.01.2021 г. - ПРОЕКТ! Годишен план за паша за стопанската 2021 - 2022 година

14.12.2020 г. - Предложение за изменение на Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна

16.10.2020 г. - Предложение за промяна в Нардебата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кресна

01.09.2020 г. - ПРОЕКТ: "ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА КРЕСНА"

26.06.2020 г. -Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имот, землище с.Г.Брезница,  за разполагане на пчелин.

01.06.2020 г. - ПРОЕКТ! "Краткосрочна програма за насърчване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г.

20.04.2020 г. - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019– 2022 Г.

16.04.2020 г. - Предложение относно Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

04.02.2020 г. - Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 год. - Проект

31.01.2020 г. - ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2019-2025г. - Проект!

22.01.2020 г. - Предложение относно актуализация на "Правилника за работата и дейността на Общински съвет - гр.Кресна.

17.12.2019 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2020 година
12.12.2019 г. - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кресна периода 2020 - 2023 г.

6.01.2020 г. - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.
6.01.2020 г. - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
6.01.2020 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.

15.11.2019 г. - Предложение относно изпълнение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна
15.11.2019 г. - Предложение относно изпълнение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кресна

7.10.2019 г. - ПРОЕКТ! ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019– 2029 Г.

09.08.2019 г. - Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна
08.08.2019 г. - ПРОЕКТ: Правилник за устройството и организацията на дейността на общинско звено „Домашен социален патронаж“ по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/
01.08.2019 г. - ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  2019-2020Г.ОБЩИНА КРЕСНА
28.05.2019 г. - Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА 2019 - 2021г.
24.01.2019 - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
24.01.2019 - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
24.01.2019 - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

15.01.2019 г. - ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2019г.

20.12.2018 г. - Справка относно постъпили предложения и становища по проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кресна

19.12.2018 г. - Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кресна

05.12.2018 г. - Предложение от Георги Георгиев за промяна в Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна

15.11.2018 г. - Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кресна

10.10.2018 г. – Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Кресна

07.08.2018 г. ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

06.08.2018 - Проект! - Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ "Югозападна болница"

10.05.2018 г. ПРОЕКТ - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г.

16.04.2018 г. ПРОЕКТ - Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2018-2019 г. Обшина Кресна

12.04.2018 г. - Предложение относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кресна и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

12.04.2018 г. - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна

12.04.2018 г. - Предложение относно приемане на Наредба за поддържане и осигуряване на обществен ред и опазване на общинското имущество на територията на Община Кресна.

15.03.2018 г. - Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кресна

06.03.2018 г. - Предложение относно актуализация на бюджета на Община Кресна за 2018 г.

01.03.2018 г. - Годишен план за паша за стопанската 2018/2019 год. - Проект

22.02.2018 г. - ПРЕДЛОЖЕНИЕ и НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИДЪЛГ ОТ КРЕСНА

15.02.2018 г. - Годишен план за развитие на социалните услуги по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Oбщина Кресна планов период 2019 г.

12.02.2018 г. - ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2018-2019 г.

17.01.2018 г. - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2018 г.
17.01.2018 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г.
17.01.2018 г. - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

15.01.2018 г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.


03.01.2018 г. - ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.

15.12.2017 г. - Предложение от Владимир Ангелов Харизанов за промяна в Правилник за организацията и дейността на ОбС-Кресна
13.12.2017 г. - Предложение от инж.Благой Димитров Петров за промяна в Правилник за организацията и дейността на ОбС-Кресна
27.11.2017 г. - Предложение относно предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на община Кресна
20.11.2017 г. - Предложение до Общински съвет за актуализация на бюджета на Община Кресна
06.10.2017 г. - Предложение за утвърждаване на "Годишен план за развитие на читалищната дейност за 2018 г. на Община Кресна

24.08.2017 г. - ОБЯВА - Процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград
11.08.2017 г. - Актуализирана програма за управление на отпадъците в Община Кресна
10.07.2017 г. - Предложение относно: ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

05.06.2017 г. - Предложение за разглеждане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община кресна - планов период 2018 г.

11.05.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - нива, землище гр.Кресна

18.04.2017 г. - Предложение за разглеждане и приемане на: Доклади за осъществените читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства  на читалищата на територията на община Кресна  за 2016г.  /свали отчети от тук/

06.04.2017 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - "пристройка"

20.03.2017 г. - Предложение относно актуализация на бюджета на Община Кресна

13.03.2017 г. - ПРОЕКТ: Общинска прогарама за управление на отпадъците на Община Кресна за периода 2016-2020 година.

9.02.2017 г. -МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 ГОДИНА

23.01.2017 г. - Годишен план за паша за стопанската 2017/2018 год., определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

23.01.2017 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г. и Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

11.01.2017 г. - Предложение от Георги Асенов Костов, съветник в Общински съвет град Кресна, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кресна

22.12.2016 г. - Справка за постъпили предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на Община Кресна

05.12.2016 г. - Справка за постъпили предложения и становища във връзка с Проект на Наредбата зо определяне на местните данъци на територията на Община Кресна

17.11.2016 г. - Предложение за отдаване под наем на Ученически стол

15.11.2016 г. - ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна


08.11.2016 г. - Предложение за утвърждаване на "Годишен план за развитие на читалищната дейност за 2017 г. на Община Кресна

08.11.2016 г. - Предложение относно право на строеж на "гаражни клетки " в УПИ XIV-385, кв.29 по ПР на гр.Кресна


03.11.2016 г. -НОВ Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кресна

30.09.2016 г. -Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кресна

28.09.2016 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2017 г.

28.09.2016 г. - ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кресна

19.09.2016 г. -ПРОЕКТ На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кресна
13.07.2016 г. - ПРОЕКТ: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №174, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 21.06.2000Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРЕСНА, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 288, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 17.09.2008 Г.

07.07.2016 г. - Предложение от Георги Асенов Костов, съветник в Общински съвет град Кресна

27.05.2016 г. - Проект за актуализация на Наредба №1

09.05.2016 г. - ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

07.07.2016 г. – ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Кресна

27.05.2016 г. - Проект за актуализация на Наредба №1

03.05.2016 г. - Проект - Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Кресна

01.05.2016 г. - ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

18.04.2016 г. – ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Правилник за финансиране на проекти за младежки дейностти от бюджета на община Кресна за 2016 г.


Наименование Брой тегления
OPOOS Kresna 2021-2027.pdf 2 Изтегли документ с име "OPOOS Kresna 2021-2027.pdf"
PUO Kresna 2021-2028.pdf 2 Изтегли документ с име "PUO Kresna 2021-2028.pdf"
1.09.2022 predlojenie ditronik.pdf 8 Изтегли документ с име "1.09.2022 predlojenie ditronik.pdf"
22.08.2022 - proekt kucheta.pdf 3 Изтегли документ с име "22.08.2022 - proekt kucheta.pdf"
23.05.2023 - predlojeni taksi vodi.pdf 84 Изтегли документ с име "23.05.2023 - predlojeni taksi vodi.pdf"
25.02.2022 Proekt naredba targovski drujestva.pdf 132 Изтегли документ с име "25.02.2022 Proekt naredba targovski drujestva.pdf"
17.01.2022 - Plan za integrirane 2021-2023.pdf 202 Изтегли документ с име "17.01.2022 - Plan za integrirane 2021-2023.pdf"
24.01.2022 - spravka.pdf 152 Изтегли документ с име "24.01.2022 - spravka.pdf"
5.11.2021 predlojenie mestni taksi.pdf 201 Изтегли документ с име "5.11.2021 predlojenie mestni taksi.pdf"
15.10.2021 - predlojenie mineralna.pdf 229 Изтегли документ с име "15.10.2021 - predlojenie mineralna.pdf"
4.03.2021 programa zakrila na deteto.pdf 431 Изтегли документ с име "4.03.2021 programa zakrila na deteto.pdf"
22.02.2021 Pravilnik ObS.pdf 417 Изтегли документ с име "22.02.2021 Pravilnik ObS.pdf"
08.02.2021 Spravka MDT.pdf 487 Изтегли документ с име "08.02.2021 Spravka MDT.pdf"
15.02.2021 Spravka budjet.pdf 424 Изтегли документ с име "15.02.2021 Spravka budjet.pdf"
20.01.2021 Predlojenie M Bojinova.PDF 494 Изтегли документ с име "20.01.2021 Predlojenie M Bojinova.PDF"
14.01.2021 Proekt sastaviane na budjet.pdf 737 Изтегли документ с име "14.01.2021 Proekt sastaviane na budjet.pdf"
21.01.2021 Proekt naredba MDT.pdf 739 Изтегли документ с име "21.01.2021 Proekt naredba MDT.pdf"
plan pasha 21-22.pdf 855 Изтегли документ с име "plan pasha 21-22.pdf"
ZEVI 19-22.pdf 831 Изтегли документ с име "ZEVI 19-22.pdf"
14.12.2020 predlojenie za izmenenie na pravilnik.PDF 806 Изтегли документ с име "14.12.2020 predlojenie za izmenenie na pravilnik.PDF"
  1. Проекти на нормативни актове и предложения - Текуща страница
  2. Решения
  3. Планове, програми
  4. Състав
  5. Председател
  6. Правилници, наредби

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
33% Complete (success)
Не :
67% Complete (success)