Нормативни документи

Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кресна и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2018-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Община Кресна

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Кресна

Вътрешни правила за административното обслужване на физическите и юридическите лица в Община Кресна


Вътрешни правила за нотариални удостоверения в кметствата при изпълнение на чл.83 от закона за нотариусите и нотариалната дейност

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2012 – 2015 Г.


Годишна програма за изпълнение на общинския план за развитие за 2017г.
 
Годишна програма за изпълнение на общинския план за развитие за 2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?